İÇİNDEKİLER    
       
CİLT 29 - 2004
       
SAYI 1
----------------------------------------------- ÖZEL SAYI
1-176
2.7 MB
PDF
       
  Kapak Sayfası [Cover Page]
131K
PDF
       
  İç Kapak Sayfası [Inner Cover Page]
130K
PDF
       
  Kurullar [Committees]
50K
PDF
       
SAYI 2
-----------------------------------------------
177 EDİTÖR'DEN
[EDİTORIAL]
A. Kevser Pişkin, A. Neşe Çokuğraş, N. Leyla Açan, Yahya Laleli
55K
PDF
       
178-182 SİTOKİN, NİTRİK OKSİT VE SÜPEROKSİT DİSMUTAZ DÜZEYLERİNİN MİYOKARD FONKSİYONU ÜZERİNE ETKİLERİ
[THE EFFECTS OF CYTOKINES, NITRIC OXIDE AND SUPEROXIDE DISMUTASE ON MYOCARDIAL FUNCTION]
Nurzen Sezgin, Alpay Turan Sezgin, Hakan Güllü, Aysun Karabulut, Fatma Özyalın, Ergün Topal, Engin M. Gözükara
365K
PDF
       
183-192 BURSA İLİNDE SAĞLIKLI BİREYLERDE KAN BİYOKİMYASI PROFİLİ REFERANS ARALIKLARININ SAPTANMASI
[DETERMINING REFERENCE VALUE OF BLOOD CHEMISTRY PROFILE IN HEALTHY SUBJECTS IN BURSA]
Yeşim Özarda İlçöl, Diler Aslan
911K
PDF
       
193-198 KORONER BYPASS OPERASYONUNDA MİYOKARD DOKU HASARININ VE OKSİDAN STRESİN ARAŞTIRILMASI
[INVESTIGATION OF MYOCARDIAL TISSUE INJURY AND OXIDANT STRESS DURING CORONARY BYPASS]
Ali Taşkıran, Sevgi Eskiocak, Turan Ege, Enver Duran, Şendoğan Gülen
256K
PDF
       
199-203 KARDİYOMİYOPATİLERDE NİTRİK OKSİT METABOLİTLERİ VE KARDİYAK TROPONİN I
[NITRIC OXIDE METABOLITES AND CARDIAC TROPONIN I LEVELS IN CARDIOMYOPATHIES]
Fırat Uncugil, Elmas Öğüş, Ali Rıza Erbay, Ahmet Düzoylum, Doğan Yücel
156K
PDF
       
204-207 DETERMINATION OF CHROMIUM (VI) BY A CATALYTIC SPECTRO-PHOTOMETRIC METHOD IN THE PRESENCE OF p AMINOBENZOIK ACID
[p-AMINOBENZOİK ASİT VARLIĞINDA KATALİTİK SPEKTROFOTOMETRİK BİR METODLA KROM (VI) ÖLÇÜMÜ]
Angelina M. Stoyanova
358K
PDF
       
208-214 POLYAMINES AND S-ADENOSYLMETHIONINE DECARBOXYLASE
[POLİAMİNLER VE S-ADENOZİLMETİONİN DEKARBOKSİLAZ]
Azmi Yerlikaya
475K
PDF
       
SAYI 3
-----------------------------------------------
215 EDİTÖR'DEN
[EDİTORIAL]
A. Kevser Pişkin, A. Neşe Çokuğraş, N. Leyla Açan, Yahya Laleli
80K
PDF
       
216-225 DÖNEM II ÖĞRENCİLERİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİYOKİMYA UYGULAMA EĞİTİMİNİ DEĞERLENDİRİYOR
[EVALUATION OF BIOCHEMISTRY LABORATORY PRACTICES BY THE SECOND YEAR STUDENTS OF TRAKYA UNIVERSITY, SCHOOL OF MEDICINE]
Eskiocak S, Gökmen Süer S, Erbaş H, Çakır E, Gülen Ş, Kazezoğlu C.
372K
PDF
  Makale Hakkındaki Görüşler [Comments on the Article]
Görüş 1 [Comment 1] Güner G. Sayfa [Page] 222
Görüş 2 [Comment 2] Dinçer P. Sayfa [Page] 224
       
226-231 AKUT MYOKARD İNFARKTÜSÜNDE SİALİK ASİT DÜZEYLERİ VE SERULOPLAZMİN İLE İLİŞKİSİ
[SERUM SIALIC ACID LEVELS IN ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION AND ITS RELATIONSHIP TO CERULOPLASMIN]
Güngör Ö, Sunar B, Özçelik F, Aktaş Z, Gökmen Süer S.
156K
PDF
       
232-236 HİDROKSİÜRE NİN LÖKOSİTLERİN MİKROBİSİD FONKSİYONLARINA ETKİLERİ
[THE EFFECT OF HYDROXYUREA ON THE MICROBICIDAL FUNCTIONS OF LEUKOCYTES]
Doğan A, Doğan AL, Canpınar H, Demirpençe E.
524K
PDF
       
237-242 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARDA HASTALIK SÜRESİNİN ERİTROSİT MEMBRANI Na+/K+ - ATPaz ENZİM AKTİVİTESİ, LİPİD PEROKSİDASYONU VE DHEA(S), GLUKOZ, LİPİD DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
[THE EFFECT OF DISEASE DURATION ON ERYTROCYTE MEMBRANE Na+/K+ ATPase ENZYME ACTIVITY, LIPID PEROXIDATION, AND DHEA(S), GLUCOSE AND LIPID LEVELS IN THE DIABETES MELLITUS PATIENTS]
Gürbilek M, Dağlar C, Aköz M, Topçu C.
176K
PDF
       
243-246 HEMODİYALİZ HASTALARINDA HEPATİT C VİRÜS ENFEKSİYONUNUN TARANMASI
[HEPATITIS C VIRUS INFECTIONS SCREENING IN HEMODIALYSIS PATIENTS]
Balk M, Saydam G, Cengiz D, Türkmen A, Ayturan İ, Himmetoğlu T.
284K
PDF
       
247-254 SEMICARBAZIDE-SENSITIVE AMINE OXIDASE: BIOCHEMICAL AND PHYSIOLOGICAL PROPERTIES
[SEMİKARBAZİD-DUYARLI AMİN OKSİDAZ: BİYOKİMYASAL VE FİZYOLOJİK ÖZELLİLKLERİ]
Uçar G.
808K
PDF
       
SAYI 4
-----------------------------------------------
255 EDİTÖR'DEN
[EDİTORIAL]
A. Kevser Pişkin, A. Neşe Çokuğraş, N. Leyla Açan, Yahya Laleli
93K
PDF
       
256-261 AKUT MYOKARD İNFARKTÜSÜNDE İNFLAMASYONA DUYARLI PROTEİN DÜZEYLERİ
[INFLAMATION-SENSITIVE PROTEINS IN ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION]
Suer Gokmen S, Sunar B, Kazezoğlu C, Özçelik F, Yorulmaz F, Gülen Ş.
374K
PDF
       
262-267 SERUM TOTAL SIALIC ACID LEVELS IN LUNG CANCER PATIENTS OF DIFFERENT HISTOLOGICAL TYPES WITH AND NO EXTRAPULMONARY METASTASES
[EKSTRAPULMONER METASTAZI OLAN VE OLMAYAN FARKLI HİSTOLOJİK TİPTEKİ AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA SERUM TOTAL SİALİK ASİT DÜZEYLERİ]
Suer Gokmen S, Kazezoğlu C, Tabakoğlu E, Altıay G, Güngör Ö, Türe M.
290K
PDF
       
268-272 ANTIOXIDANT EFFECTS OF PENTOXIFYLLINE AND MELATONIN IN THE ALLOXANE-INDUCED DIABETIC MICE
[ALLOKSANLA DİYABET OLUŞTURULAN FARELERDE PENTOKSİFİLİN VE MELATONİNİN ANTİOKSİDAN ETKİLERİ]
Noyan T, Yalçınkaya AS, Şekeroğlu MR, Dülger H, Balaharoğlu R.
147K
PDF
       
273-276 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDE SON 5 YILDA YAPILAN BİYOKİMYA SINAV SORULARININ ANALİZİ
[ANALYSIS OF THE LAST 5 YEAR BIOCHEMISTRY EXAM QUESTIONS IN TRAKYA UNIVERSITY FACULTY OF MEDICINE]
Eskiocak S, Süer Gökmen S, Erbaş H, Çakır E, Gülen Ş.
78K
PDF
       
277-281 THE RELATIONSHIP OF CIRCULATING PROLACTIN LEVELS TO THE SIZE OF PRIMARY TUMOR IN BREAST CANCER PATIENTS
[MEME KANSERLİ HASTALARDA PRİMER TÜMÖR BOYUTU İLE DOLAŞIMDAKİ PROLAKTİN DÜZEYLERİNİN İLİŞKİSİ]
Mujagic Z, Mujagic H.
143K
PDF
       
282-285 SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA PLAZMA HOMOSİSTEİN VE MALONDİALDEHİD DÜZEYLERİ VE BU PARAMETRELER ÜZERİNE HEMODİYALİZİN ETKİSİ
[PLASMA HOMOCYSTEINE AND MALONDIALDEHYDE LEVELS IN PATIENTS WITH ESRD AND THE EFFECT OF HEMODIALYSIS ON THESE PARAMETERS]
Memişoğulları R, Çayır K, Keleş M, Akçay F.
259K
PDF
       
286-289 THE EFFECTS OF SOME ANTI-TUMORAL DRUGS ON RAT INTESTINAL BUTYRYLCHOLINESTERASE
[BAZI ANTİ-TÜMÖRAL İLAÇLARIN SIÇAN İNCE BARSAK BUTİRİLKOLİNESTERAZINA ETKİLERİ]
Yıldız Ö, Bodur E, Çokuğraş AN, Özer N.
373K
PDF
       
290-292 DERGİLERİN İMPAKT FAKTÖRLERİNİN KULLANIMLARI İÇİN İKİ ÖNERİ
[TWO PROPOSAL FOR USE OF THE IMPACT FACTOR OF JOURNALS]
Aydın S, Kılıç SS.
104K
PDF
       
YAZAR ve HAKEM DİZİNİ
[AUTHOR and REFEREE INDEX]
30K
PDF
       
 
 
   
  webmaster@TurkJBiochem.com