İÇİNDEKİLER    
       
CİLT 30 - 2005
       
SAYI 1
----------------------------------------------- ÖZEL SAYI
   
1-172
1.5 MB
PDF
       
  Kapak Sayfası [Cover Page]
131K
PDF
       
  İç Kapak Sayfası [Inner Cover Page]
206K
PDF
       
       
  Başkanın mesajı ve Sponsorlar [Message of the President and Sponsors]
91K
PDF
       
  Kurullar [Committees]
48K
PDF
       
  Program [Program]
48K
PDF
       
  Firmalar [Companies]
48K
PDF
       
SAYI 2
-----------------------------------------------
   
173 EDİTÖR'den
[EDITORIAL]
Pişkin AK, Çokuğraş AN, Açan NL, Laleli Y.
378K
PDF
       
174-177 BİYOKİMYADA NESNEL YAPILANDIRILMIŞ PRATİK SINAV (OSPE) DENEYİMİ
[THE EXPERIENCE OF OBJECTIVE STRUCTURED PRACTICAL EXAMITAION (OSPE) IN BIOCHEMISTRY]
Eskiocak S, Gökmen Süer S, Erbaş H, Çakır E, Gülen Ş.
134K
PDF
       
178-182 CHARACTERIZATION OF GLUCOSE-6-PHOSPHATE DEHYDROGENASE PURIFIED FROM LAMB KIDNEY CORTEX
[KUZU BÖBREK KORTEKSİNDEN SAFLAŞTIRILAN GLUKOZ-6-FOSFAT DEHİDROGENAZ'IN KARAKTERİZASYONU]
Tandoğan B, Ulusu NN.
274K
PDF
       
183-186 IN VITRO YÜKSEK SICAKLIKLARIN BİYOKİMYASAL TİROİD FONKSİYON TESTLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
[EFFECTS OF IN VITRO HIGH TEMPARATURES ON BIOCHEMICAL THYROID FUNCTION TEST]
Benli Aksungar F, Eren A, Kengil I, Özcan E.
177K
PDF
       
187-193 LİPEMİ İNTERFERANSINA KARŞI KOLAY BİR ÇÖZÜM: POLİETİLEN GLİKOL-DEKSTRAN SÜLFAT
[AN EASY SOLUTION AGAINST LIPEMIA INTERFERENCE: POLYETHYLENE GLYCOL-DEXTRAN]
Şeneş M, Zengi O, Şeker R, Topkaya BÇ, Yücel D.
214K
PDF
       
194-199 ORGANİK SOLVENTLER İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERDE PARAOKSONAZ 1 VE ARİLESTERAZ AKTİVİTE DÜZEYLERİ
[PARAOXONASE AND ARYLESTERASE ACTIVITY LEVELS IN WORKERS EXPOSED TO ORGANIC SOLVENTS]
Çelik M, Gülcü F, Ozan G, Gürsu MF.
218K
PDF
       
200-207 BIOCHEMICAL MODELLING TOOLS AND APPLICATIONS TO METABOLIC ENGINEERING
[BİYOKİMYASAL MODELLEME GEREÇLERİ VE METABOLİK MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI]
Aksan Kurnaz I.
4.7MB
PDF
       
208-209 DISCUSSION
[TARTIŞMA]
Yücel D.
86K
PDF
       
210-211 TOPLANTI RAPORU
[MEETING REPORT]
57K
PDF
       
SAYI 3
-----------------------------------------------
   
212-215 AKUT KORONER SENDROM ŞÜPHELİ HASTALARDA KARDİYAK TROPONİN T VE TROPONİN I'NIN KARŞILAŞTIRILMASI
[COMPARISON OF CARDIAC TROPONIN T AND TROPONIN I IN PATIENTS SUSPECTED TO HAVE ACUTE CORONARY SYNDROME]
Elmalı E, Karaeren Z, Özdöl Ç, Arıkan Akan Ö.
118K
PDF
       
       
216-219 CK-MB ACTIVITY AND HEMOLYSIS: WHERE THE INTERFERENCE BEGINS?
[CK-MB AKTİVİTESİ VE HEMOLİZ: İNTERFERANS NEREDE BAŞLAR?]
Yücel M, Tokalak İ, Kulaksızoğlu S, Arat Z.
214K
PDF
       
220-224 REACTIVITY OF MELDOLA BLUE TOWARDS SULFHYDRYL GROUPS: ANALYTICAL AND BIOMEDICAL ASPECTS
[MELDOLA MAVİSİNİN SÜLFİDRİL GRUPLARI İLE TEPKİME YATKINLIĞI: ANALİTİK VE BİYOMEDİKAL BAĞLAMDA DEĞERLENDİRMELER]
Özer İ.
262K
PDF
       
225-231 CHANGES IN THE MITOCHONDRIAL ELECTRON TRANSPORT CHAIN (ETC) ENZYME ACTIVITIES, ULTRASTRUCTURE AND MOTILITY OF THE SPERMS OF LYSERGIC ACID (LSD) USERS
[LİSERJİK ASİT (LSD) KULLANANLARIN SPERMLERİNDE MİTOKONDRİYEL ELEKTRON TAŞINIM ZİNCİRİ (ETC) ENZİM AKTİVİTELERİ, ULTRAYAPI VE HAREKETLİLİKTE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER]
Ibrahem W, Kassem S, El-Gohary M.
605K
PDF
       
232-235 PROTECTIVE EFFECT OF SELENIUM AND VITAMIN E ON LIPID PEROXIDATION IN SMOKE-EXPOSED MALE MICE
[SİGARA DUMANINA MARUZ BIRAKILMIŞ ERKEK FARELERDE SELENYUM VE E-VİTAMİNİNİN LİPİD PEROKSİDASYONU ÜZERİNE KORUYUCU ETKİSİ]
Fışkın K, Özkan A, Ayhan A.
111K
PDF
       
236-240 AURALI VE AURASIZ MİGRENDE PLAZMA NİTRİK OKSİT METABOLİTLERİ
[PLASMA NITRIC OXIDE METABOLITES IN MIGRAINE WITH AND WITHOUT AURA]
Yılmaz G, Süer H, Coşkun Ö, İnan L, Yücel D.
191K
PDF
       
241-270 ÜLKEMİZDEKİ TIP FAKÜLTELERİNDE MERKEZ LABORATUVARI YAPILANMASI VE KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLIK EĞİTİMİ ÜZERİNE ETKİSİ
[THE STRUCTURE OF CENTRAL LABORATORY AT MEDICAL SCHOOL IN OUR COUNTRY AND ITS EFFECT ON THE CLINIC BIOCHEMISTRY RESIDENCY]
Eskiocak S, Eskiocak M.
1.2MB
PDF
       
SAYI 4
-----------------------------------------------
   
271 EDİTÖRDEN
[EDITORIAL]
Piskin AK, Çokuğraş AN, Açan NL, Laleli Y.
56K
PDF
       
272-278 LABORATUVAR TIBBINDA ALTI-SİGMA KALİTE YÖNETİMİ
[SIX-SIGMA QUALITY MANAGEMENT IN LABORATORY MEDICINE]
Aslan D, Demir S.
265K
PDF
       
279-284 DİETİLNİTROZAMİN VERİLEN RATLARDA OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİNDEN ZENGİN BALIK YAĞININ KORUYUCU ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI
[INVESTIGATION OF THE PROTECTIVE ROLE OF OMEGA-3 FATTY ACIDS RICHED FISH OIL ON RATS GIVEN DIETHYLNITROSAMINE]
Atakişi E, Özcan A.
233K
PDF
       
285-289 TESTOSTERONE LEVELS IN HYPERSENSITIVE NIGERIAN MEN
[HİPERTANSİF NİJERYALI ERKEKLERDE TESTOSTERON DÜZEYLERİ]
Usoro CAO, Agukpaha IV, Nsonwu AC.
103K
PDF
       
290-295 MUĞLA'DA YAŞAYAN 6-15 YAŞ OKUL ÇOCUKLARINDA KİLO FAZLALIĞI VE OBEZİTE PREVALANSI
[THE OVERWEIGHT AND OBESİTY PREVALANCE IN 6-15 YEARS-OLD SCHOOL CHILDREN LIVING IN MUĞLA]
Süzek H, Arı Z, Uyanık BS.
119K
PDF
       
296-305 KLİNİK LABORATUVARLARDA TOPLAM LABORATUVAR PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ: NORMALİZE OPSPEC GRAFİKLERİ, ALTI SİGMA VE HASTA TEST SONUÇLARI
[ASSESSMENT OF TOTAL CLINICAL LABORATORY PROCESS PERFORMANCE: NORMALIZED OPSPECS CHARTS, SIX SIGMA AND PATIENT TEST RESULTS]
Aslan D, Sert S, Aybek H, Yılmaztürk G.
237K
PDF
       
306-309 BİYOİNFORMATİK ARAÇLAR KULLANARAK SIÇAN GMDS GENİNİN TANIMLANMASI VE KARAKTERİZASYONU
[IDENTIFICATION AND CHARACTERIZATION OF RAT GMDS GENE BY USING BIOINFORMATICS TOOLS]
Varışlı L, Çen O.
147K
PDF
       
310-316 HEMODİYALİZİN ALBÜMİN VE SERBEST TİROKSİN DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
[EFFECTS OF HEMODIALYSIS ON ALBUMIN AND FREE THYROXINE LEVELS]
Şeneş M, Kazan N, Duranay M, Şeker R, Zengi O, Öztürk H, Yücel D.
228K
PDF
       
317 YAZAR VE HAKEM DİZİNİ
[AUTHOR AND REFEREE INDEX]
46K
PDF
       
 
 
   

 

webmaster@TurkJBiochem.com