İÇİNDEKİLER    
     
CİLT 31 - 2006    
       
SAYI 1
-----------------------------------------------
   
1 Editör'den
[Editorial]
30. Yılımızı Kutluyoruz [We are celebrating the 30th anniversary]
Açan NL, Pişkin AK, Çokuğraş AN, Laleli Y.
   
2-12 Rolling circle transcription of ribozymes from promoterless single-stranded DNA nanocircles in mammalian cells
[Ribozimlerin, promotorsuz tek-iplikli DNA çemberlerinin rolling circle transkripsiyonu ile memeli hücrelerinde üretimi]
Seyhan AA.
   
13-20 Effect of alpha-tocopherol on tissue transglutaminase and reversibility of thioacetamide-induced liver fibrosis in rats
[Alfa-tokoferol'ün doku transglutaminazlar üzerine etkisi ve sıçanda tiyoasetamid uyarımlı geridönüşümlü karaciğer fibrozu]
El Borai MS, Ibrahim WM, Hessien M, El-keey MM.
   
21-26 Production of dextran by newly isolated strains of Leuconostoc mesenteroides through batch fermentation
[Yeni ayrıştırılmış Leuconostoc mesenteroid PCSIR-4 ve PCSIR-9 suşlarında dextran üretimi]
EUl Qader SA, Iqbal L, Aman A, Shireen E, Azhar A..
   
27-35 H-ras aktif fibroblast hücre apoptozunun bazı 1,3-bis-(heteroaril substitue) benzen türevleri ile uyarılması
[Apoptosis of h-ras fibroblast cells is stimulated by some 1,3-bis-(heteroaryl substituted) benzene derivatives]
Akalın G, İncesu Z.
   
36-40 Kalsiyum bağlayıcı proteinler
[Calcium binding proteins]
Tandoğan B, Ulusu NN.
   
41-47 Laboratuvar cihazları ve hizmetleri şartnameleri için görüşler
[Comments on the terms of references about laboratory products and services]
Bağcı H, Ardoğan M.
  Makale Hakkındaki Görüşler
[Comments on the Articles]
Görüş 1 [Comment 1] Yücel D.
Görüş 2 [Comment 2] Değer O.
   
       
SAYI 2
-----------------30. YIL ve 31. FEBS KONGRESİ ÖZEL SAYISI
   
i

Yayın Kurulu - Bilimsel Danışma Kurulu

  [Editorial Board - Scientific Advisory Board]
   
48-50 Editör'den
[Editorial]
30 Yılın Değerlendirilmesi [Evaluation of the Thirty Years]
Açan NL, Pişkin AK, Çokuğraş AN, Laleli Y.
   
51-56 Diabetes mellitus ve oksidatif stres
[Diabetes mellitus and oxidative stress]
Altan N, Sepici Dinçel A, Koca C.
   
57-68 Dietary compounds as anti-cancer agents: A preliminary evaluation of ion channels and membrane excitability as possible target mechanism
[Anti-kanser ajan olarak diyet-kaynaklı bileşikler: İyon kanalları ve membran uyarılabilirliğinin olası hedef mekanizma yönünden ön değerlendirilmesi]
Djamgoz MBA, Isbilen B.
   
69-78 Human tissue kallikreins - A family with many surprises
[İnsan doku kallikkreinleri -Sürprizlerle dolu bir enzim ailesi]
Klokk TI, Zhijun X, Saatçioğlu F.
   
79-85 Thermodynamic studies of aminoglycoside antibiotic-enzyme interactions
[Aminoglikozit - antibiyotik enzim etkileşimlerine yönelik termodinamik]
Serpersu EH, Özen C, Wright E.
   
86-95 Oxidative / nitrosative stress in chronic heart failure: A critical review
[Kronik kalp yetmezliğinde oksidatif / nitrozatif stres: Eleştirel bir derleme]
Yücel D, Şeneş M, Topkaya BÇ, Zengi O.
   
96-101 TS EN ISO/IEC 17025 kapsamında akreditasyona teknik hazırlık
[Technical arrangement for accreditation based on TS EN ISO/IEC 17025]
Bakır F, Laleli Y.
   
102-103 Türk Biyokimya Derneği'nden haberler
[News from the Society]
   
104-105 Cilt ve yıllara göre Yayın Kurulları
[Editorial Boards for each volume and year]
       
SAYI 3
-----------------------------------------------
   
i

Yayın Kurulu - Bilimsel Danışma Kurulu

  [Editorial Board - Scientific Advisory Board]
   
106 Editör'den
[Editorial]
   
107-114 Influence of age, gender and duration of diabetes on serum and urine levels of zinc, magnesium, selenium and chromium type 2 diabetics in Calabar, Nigeria
[Yaş, cinsiyet ve diyabet süresinin Calabar Nijerya tip 2 diyabetlilerinde serum ve idrar çinko, magnezyum, selenyum ve krom seviyelerine etkisi]
Nsonwu AC, Usoro CAO, Etukudo MH, Usoro IN.
   
115-123 Akut myokard enfarktüsünde eritrosit arjinaz aktivitesinin önemi
[The importance of erythrocyte arginase activity in acute mycordial infarction]
Gökmen SS, Yıldız R, Özçelik F, Aktaş Z, Gülen Ş.
   
124-128 Alterations in the erythrocyte antioxidant enzyme levels in experimental sepsis: role of melatonin
[Deneysel sepsiste eritrosit antioksidan enzim seviyelerindeki değişiklikler: melatoninin rolü]
Yerer MB, Aydoğan S, Saraymen R.
   
129-134 Meme kist sıvısı arjinaz aktivitesi, ornitin ve üre düzeyleri
[Arginase activity, ornithine and urea levels in breast cyst fluid]
Erbaş H, Erten O, Dağlar A, İrfanoğlu ME.
   
135-140 Enhanced production and extracellular activity of commercially important amylolytic enzyme by a newly isolated strain of bacillus. sp. AS-1w
[Ticari öneme sahip amilolitik enzimin yeni izole edilmiş bacillus türü As-1 tarafından arttırılmış üretimi ve hücre dışı aktivitesi]
Qader SAUI, Bano S, Aman A, Syed N, Azhar A.
   
141-150 Muskarinik asetilkolin reseptörlerinin dağılımı ve ilişkili sinyal ileti yolları
[Distribution of muscarinic acethylcholine receptors and related signal transduction pathways]
Cabadak H.
   
151-155

Sofralarımızdaki tatlı dert, genetiği değiştirilmiş organizmalar ve halk sağlığına etkileri
[The sweet trouble on our tables, genetically modified organisms and their effects on public health]

Kulaç İ, Ağırdil Y, Yakın M.

   
156-159 Toplantı Raporu
[Meeting Report]
       
SAYI 4
-----------------------------------------------
   
i

Yayın Kurulu - Bilimsel Danışma Kurulu

  [Editorial Board - Scientific Advisory Board]
   
160 Editör'den
[Editorial]
   
161-163 Regulations and Quality Assurance in Laboratory Medicine: USA Experience
[Tıbbi Laboratuvarcılıkta Tüzükler ve Kalite Garantisi: ABD Deneyimi]
Ehrmeyer SS.
   
164-168 Urinary Telomerase Activity, C-erbB2, Malondialdehyde and Nitric Oxide as Possible Biological Markers of Bladder Cancer
[Mesane Kanserinde Biyolojik Belirteç Olasılıkları; İdrarda Telomeraz Aktivitesi, C-erbB2, Malondialdehit ve Nitrik Oksit]
El-Gendy SM, Abdel Salam IM, Abd El-Wahab N, Hussein MK, Gabry MS, El-Aaser AA.
   
169-174 Determination Of alpha1-proteinase Inhibitor Activity And Phenotypes In Patients With Emphysema
[Amfizemli Hastalarda alfa1-Proteinaz İnhibitörü Aktivitesi ve Fenotiplerinin Belirlenmesi]
Tacal Ö, Sümer N, Çöplü L.
   
   
175-181 Sağlıklı Kişilerde Plazma Homosistein Düzeyinin Belirleyicileri
[Determinants Of Plasma Homocysteine Levels In Healthy People]
Aksoy ŞN, Geyikli İ, Saygılı Eİ.
   
182-186 Benzoyilkolin, İndol-3-asetik Asit ve İnsan Serum Butirilkolinesterazı Etkileşimleri
[Benzoylcholine, Indole-3-acetic And Human Serum Butyrylcholinesterase Interactions]
Bodur E, Çokuğraş AN .
   
187-193 Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi İle Eritrositlerde Toplam ve İndirgenmiş Glutatyon Miktarının Tayini
[Quantitation Of Total And Reduced Glutathione In Erythrocytes By High Performance Liquid Chromatography]
Çavdar Z,Yüksel Eğrilmez M, Bülbül M, Güner G, Koçtürk S.
   
194-206

Bazı Böcek Türlerinde Kimyasal İletişimi Sağlayan Proteinlerin Moleküler Yapıları ve Biyokimyasal Fizyolojileri
[Molecular Structures and Biochemical Physiology of the Proteins Involved in Chemical Communications in Some Insect Species Interactions]
Büyükgüzel E, Tunaz H, Büyükgüzel H.

   
207 Erratum
[Düzeltme]
   
208 Hakem Dizini
[Reviewer Index]
   
 
 
   

 

webmaster@TurkJBiochem.com