İÇİNDEKİLER
     
CİLT 32 - 2007
       
SAYI 1 ---------------------------------------------
i

Yayın Kurulu - Bilimsel Danışma Kurulu

  [Editorial Board - Scientific Advisory Board]
   
5-11

Evaluation of the Possible Antioxidant Effects of Soybean and Nigella Sativa During Experimental Hepatocarcinogenesis by Nitrosamine Precursors

  [Nitrozamin Öncülleri ile Deneysel Hepatokarsinojenez Oluşumunda Soya Fasulyesi ve Nigella Sativa'nın Muhtemel Oksidasyon Engelleyici Etkilerinin Değerlendirilmesi]
  S. El Gendy, M. Hessien, I. Abdel Salam, M. Morad, K. EL-Magraby, H.A. Ibrahim, M.H. Kalifa and A.A. El-Aaser
   
12-16

Prolidazin Mutlak Aktivitesini Değerlendirmede Fotometrik Enzim Aktivitesi Ölçüm Metodunun Optimizasyonu

  [Optimization of the Photometric Enzyme Activity Assay For Evaluating Real Activity of Prolidase]
  Ömer Özcan, Mustafa Gültepe, Osman Metin İpçioğlu, Burhanettin Bolat, Hüseyin Kayadibi
   
17-21

Benin ve Melanom Dışı Malin Deri Tümörlü Hastalarda Serum Total ve Lipide Bağlı Siyalik Asit Düzeyleri

  [Serum Total and Lipid Bound Sialic Acid Levels in Patients With Benign and Non-melanoma Malignant Skin Tumors]
  Cemal Kazezoğlu, Selma Süer Gökmen, Bendigar Sunar, Cemal Aygıt, Beyhan Çakır
   
22-27

Diagnostic Value of Immunoglobulin A and M Antibodies as a Disease Marker for Hepatitis A Infection

  [İmmünogloblin A ve M Antikorlarının Hepatit A Enfeksiyonu Yönünden Teşhis Edici Değeri]
  Medhat Haroun, Mohamed M. El-Sayed
   
28-31

Involvement of the Catecholamine in Glucagon-Induced Thermogenesis in Duckling (Carina Moschata)

  [Ördek Yavrularında (Carina Moschata) Gözlenen Glucagon ile İndüklenmiş Termogenezde Katekolamin İlişkisi]    
  M. Slimani, S. El Antri, S.Lazar, H. Barré, Mostafa Khouili, T. Fechtali    
       
32-38

An Application of Queueing Theory to the Relationship Between Insulin Level and Number of Insulin Receptors

348K PDF
  [Kuyruk Kuramının İnsülin Düzeyi ve İnsülin Reseptörleri Sayısı Arasındaki İlişkiye Uygulanması]    
  Cagin Kandemir-Cavas, Levent Cavas    
       
39-50

Heterotrimerik G Proteinleri

492K PDF
  [Heterotrimeric G Proteins]    
  Bahire Küçükkaya, Beki Kan    
       
SAYI 2 ---------------------------------------------
i

Yayın Kurulu - Bilimsel Danışma Kurulu

  [Editorial Board - Scientific Advisory Board]
   
51-54 The Utility of ANTI-HCV S/CO Ratio, HCV-RNA and ALT Test in Predicting Viremia in ANTI-HCV Positive Patients
299K PDF
  [ANTİ-HCV Pozitif Hastalarda Viremi Belirlenmesinde ANTİ-HCV S/CO, HCV-RNA ve ALT Testlerinin Kullanımı]    
  Mevhibe Balk, Gülsevim Saydam, Doğan Cengiz, Aygül Türkmen, Hüseyin Şimşek, Tuğrul Himmetoğlu    
       
55-60 Çocukluk Çağı Astımında Steroid Tedavisinin Serum
Oksidan-Antioksidan Sistem ve Sitokin Düzeylerine Etkisi
307K PDF
  [The Effect of Steroid Treatment on Serum Oxidant-Antioxidant System and Cytokine Levels in Childhood Asthma]    
  A. Görkem Mungan, Berrak Güven, Murat Can, Gonca H. Üstündağ, Birol Yüksel, Tunç Tuncer, Selda Demirtaş, Nazan Tomaç    
       
61-64 Effect of Light on Serum Vitamin B12 and Folate Levels
328K PDF
  [Işığın Serum Vitamin B12 ve Folat Düzeyleri Üzerine Etkisi]    
  Arzu Kösem, Mehmet Şeneş, Çiğdem Topkaya, Doğan Yücel    
       
65-71 Telomerase Activity, Survivin and Caspase-3 Expression
During Malignant Transformation in Experimental Hepatocarcinogenesis
1285K PDF
  [Deneysel Hepatik Kanser Oluşumunda Kötü Huyluluğa Geçiş Evresinde Telomeraz Aktivitesi, Survivin ve Kaspaz-3 Ekspresyonu]    
  Farid A. Abu-Bedair, Saad El-Gendy, Ibrahim Abdel Salam, Abeer Ashmawey, Abdelbaset- El-Aaser    
       
72-75 Renal Fonksiyonları Normal Tip 2 Diyabetli Hastalarda
Serum Ürik Asit Düzeyleri
348K PDF
  [Serum Uric Acid Levels in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus Who Have Normal Renal Function]    
  Ramazan Memişoğulları, Hatice Kurt Yüksel, Abdurrahman Coşkun, İbrahim Ethem Şahin, Özlem Yavuz    
       
76-89 Grelin Hormonunun Keşfi: Araştırmaları ve Klinik
Uygulamaları
495K PDF
  [Discovery of Ghrelin Hormone: Research and Clinical Applications]    
  Süleyman Aydın    
       
SAYI 3 ---------------------------------------------
i

Yayın Kurulu - Bilimsel Danışma Kurulu

  [Editorial Board - Scientific Advisory Board]
   
91-94 Balkan Klinik Laboratuvar Federasyonu’nun BUGÜNÜ ve YARINI
173K PDF
  [PRESENT and FUTURE of Balkan Clinical Laboratory Federation]    
  Yahya Laleli    
       
95-103 Human Cystatin C 325K PDF
  [İnsan Sistatin C’si]    
  Pika Mesko Brguljan, Nina Cimerman    
       
104-111 Nükleotid Eksizyon Onarımı ve Kanser 814K PDF
  [Nucleotide Excision Repair and Cancer]    
  Gülnihal Kulaksız, Aziz Sancar    
       
112-119 Biochemical and Immunological Markers of Multiple
Sclerosis
338K PDF
  [Multipl Sklerozun Biyokimyasal ve İmmunolojik Belirteçleri]    
  Arzu Seven, Mahmure Aslan    
       
120-129 Metabolic Turnover of Biogenic Amines In Physiological
Fluids: Diagnostic Significances
535K PDF
  [Fizyolojik Sıvılardaki Biyojen Aminlerin Metabolik Döngüsü: Tanısal Önemi]    
  Emin Sofic    
       
130-134 Carbonic Anhydrase IX as Prognostic Marker for Tumor
Progression and as a Target for Novel Antitumor Drugs
383K PDF
  [Yeni Antitümör İlaç Hedefi ve Prognostik Belirteç Olarak Karbonik
Anhidraz IX]
   
  Ozen Ozensoy, Claudiu T. Supuran    
       
135-140 Iron: The Dual Element 315K PDF
  [Demir: İki Yönlü Element]    
  Bisera D. Atanassova, Kamen N. Tzatchev    
       
141-144 Botulinus Toxin “Botox” 366K PDF
  [Botulinum Toksini “Botoks”]    
  Edward J. Wood, Amanda North    
       
145-147 Liderlik ve Laboratuvar Yönetimi 248K PDF
  [Leadership and Laboratory Management]    
  M. Kemal Erbil    
       
SAYI 4 ---------------------------------------------
i

Yayın Kurulu - Bilimsel Danışma Kurulu

  [Editorial Board - Scientific Advisory Board]
   
148-153 Effect of Pressure on the Dopamine Release in Two
Selected Lines of Rats: An in Vivo Voltametric Study
604K PDF
 

[Basıncın Seçilmiş İki Sıçan Türünde Dopamine Salgılanması Üzerine Etkisi: Voltametrik İn Vivo Çalışma]

   
  Meriem Slimani, Said El Antri, Khalid Sendid, Jean-Claude Rostain, Taoufiq Fechtali    
       
154-159 A Novel Solution for the Problem of Gaining
Rapid Access to Information Resources in Clinical
Biochemistry: Personal Digital Assistants and Relevant
Medical Applications
276K PDF
  [Klinik Biyokimyada Kaynak Bilgilere Ulaşım Problemleri İçin Yeni Bir Çözüm: Kişisel Cep Bilgisayarları ve İlgili Tıbbi Uygulamalar]    
  Muhittin A. Serdar, Mustafa Turan, Murat Cihan    
       
160-164 Effect of L-NAME Administration on Plasma, Heart
Tissue NO and MDA Levels in Rabbit
252K PDF
  [Tavşanda L-NAME Uygulamasının Plazma, Kalp Dokusu NO ve MDA Seviyelerine Etkisi]    
  Mahmut Selvi, Fehmi Karataş, Şule Coşkun, Deniz Erbaş    
       
165-170 Determination of Apolipoprotein(a) Isoforms and Lipoprotein(a) in Children with Diabetes Mellitus Type 1
280K PDF
  [Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Apolipoprotein(a) İsoformları ve Lipoprotein(a) Tayini]    
  Katerina Tosheska, Danica Labudovic, Sonja Alabakovska, Mirko Spiroski, Bojana Todorova    
       
171-177 Studies On Commercially Important Alkaline Protease From Bacillus Lichniformis N-2 Isolated From Decaying Organic Soil 588K PDF
  [Çürümekte Olan Organik Topraktan İzole Edilen, Bacillus Lichniformis N-2 Tarafından Sentezlenen ve Ticari Önem Taşıyan Alkalen Proteaz Üzerine Çalışmalar]    
  Muhammad Nadeem, Javed Iqbal Qazi, Shahjahan Baig, Qurat-ul-ain Syed    
       
178-184 Osteoprotegerin, Rank ve Rank Ligandı
280K PDF
  [Osteoprotegerin, Rank and Rank Ligand]    
  Sevil Kurban, İdris Mehmetoğlu    
       
185-189 Bilim ve Modelleme 384K PDF
  [Science and Modelling]    
  İbrahim Aydın, Taner Özgürtaş    
       
190-191 15. Balkan Klinik Laboratuvar Federasyonu Toplantısı
156K PDF
  [The 15th Balkan Clinical Laboratory Federation Meeting]    
  Ebru Bodur    
       
192-193 Hakem ve Yazar Dizini 160K PDF
  [Reviewer and Author Index]    
       
 
 
   

 

webmaster@TurkJBiochem.com