İÇİNDEKİLER
CİLT 33 - 2008
EK SAYI 1    
  20. Ulusal Biyokimya Kongresi Özel Sayısı (düzeltilmiş)    
[20th National Biochemistry Congress Special Issue – revised]    
       
SAYI 1 ---------------------------------------------
i Yayın Kurulu - Bilimsel Danışma Kurulu
  [Editorial Board - Scientific Advisory Board]    
       
1-8

Yüksek Yağ İçerikli Diyet ile Beslenen Sıçanların Arka Bacak Kasında Dehidroepiandrosteron Sülfatın Oksidan Durum Belirteçleri ile Bakır ve Çinko Düzeylerine Etkisi

  [The Effect of Dehydroepiandrosterone Sulfate on Oxidant Status, Copper and Zinc Levels in Hind Leg Muscle of the Rats Fed with High-Fat Diet]
  Zeki Arı, Cevval Ulman,Fatma Taneli, Banu İşbilen, B. Sami Uyanık, Huri Aldırmaz, H. Tuğrul Çelik, Özlem Günay
   
9-13

Serum Bütirilkolinesteraz Aktivitesinin Ameliyat Öncesi Anksiyete ve Lipit Düzeyleriyle İlişkisi

  [Correlation of Serum Butyrylcholinesterase Activity with Preoperative Anxiety and Lipid Levels]
  Betül Arısoy Ağırgöl, Uğur Yılmaz, Figen İşleten, Ersan Semerci, Cemil Kutsal
   
14-18

Inverse Correlation of Low Vitamin B12, Folic Acid and Homocysteine Levels in Diabetic Retinopathy

  [Diyabetik Retinopatide Düşük Vitamin B12, Folik Asit ve Homosistein Düzeylerinin Ters İlişkisi]
  Soher A. Mohammed Ismail, Iman A. Fahmy, Samah Ali Mostafa Farrag
   
19-24

Sistemik Otoimmün Hastalıkların Tanısında Yeni Bir Yöntem: Multipleks Test Sistemi ve Yöntem Performansları

  [A New Method in Systemic Autoimmune Diseases Diagnosis: Multiplex Test System and Method Performances]
  Yasemin Baskın, Gökhan Afacan, S. Selçuk Erkunt, Türkan Yiğitbaşı
   
25-30

Enhanced Butanol Production by Mutant Strains of Clostridium acetobutylicum in Molasses Medium

  [Melaslı Ortamda Mutant Clostridium acetobutylicum Suşlarının Butanol Üretiminde Artış]
  Qurat-ul-Ain Syed, Muhammad Nadeem, Rubina Nelofer
   
31-34

Effects of Calcium (II), Magnesium (II), Copper (II) and Iron (II) Ions on Ischemia Modified Albumin

  [İskemi Modifiye Albumin Üzerine Kalsiyum (II), Magnezyum (II), Bakır (II) ve Demir (II) İyonlarının Etkisi]    
  Arzu Kösem, Aylin Haklıgör, Doğan Yücel    
       
35-38

Biyolojik Ölçümler ve Nanopartiküller

200K PDF
  [Bioassays and Nanoparticles]    
  Oytun Portakal    
       
39

Kongre, Çalıştay ve Sempozyumlar

140K PDF
  [Congresses, Workshops and Symposia]    
  Ebru Bodur    
       
SAYI 2 ---------------------------------------------
i Yayın Kurulu - Bilimsel Danışma Kurulu
  [Editorial Board - Scientific Advisory Board]    
       
40

Editör’den

  [Editorial]
   
41-44

Steady-State Kinetics of Rat Intestinal Butyrylcholinesterase

  [Sıçan İnce Barsak Butirilkolinesterazının Yatışkın Durum Kinetikleri]
  Ebru Bodur, Özlem Yıldız, Nazmi Özer, A. Neşe Çokuğraş
   
45-49

Study of the Mechanism of Lipase-Catalyzed Methanolysis of Sunflower Oil in tert-Butanol and Heptane

  [Lipaz-Katalizli Ayçiçek Yağının Metanoliz Reaksiyon Mekanizmasının tert-Bütanol ve Heptanda İncelenmesi]
  Ali Türkan, Şaban Kalay
   
50-57

Statistical Optimization of Process Variables for L-lysine
Production by Corynebacterium Glutamicum

  [Corynebacterium Glutamicum Tarafından Üretilen L-lizin için İşlem Değişkenlerinin İstatistiksel Optimizasyonu]
  Rubina Nelofer, Quratulain Syed, Muhammad Nadeem
   
58-63

The Effect of N-acetylcysteine on Brain Tissue of Rats Fed with High-Cholesterol Diet

  [Yüksek Kolesterol Diyeti ile Beslenen Ratların Beyin Dokularında N-Asetilsisteinin Etkisi]
  Sevgi Eskiocak, Semsi Altaner, Serpil Bayır, Erol Çakır
   
64-70

A Low Cost Immobilization Agent From an Invasive Marine Alga: Caulerpa racemosa var. cylindracea Biomass In Bovine Serum Albumin Immobilization

  [Yayılımcı Deniz Algi Caulerpa racemosa var. cylindracea Biyokütlesinden Sığır Serum Albuminine Yönelik Düşük Maliyetli İmmobilizasyon Ajanı]    
  Sevilay Cengiz, Levent Cavas, M. Kadir Yurdakoc    
       
71-76

Tip 2 Diyabetli Bireylerde Mthfr C677T ve A1298C Gen Polimorfizmleri ile Diyabetik Retinopati Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

288K PDF
  [Evaluation of the Association of Mthfr C677T and A1298C Gene Polymorphisms with Diabetic Retinopathy in Type 2 Diabetes Patients]    
  Rana Sırmalı, Yüksel Koca, Gönül Erden, Yusuf Aydın, Dilek Berker, Serdar Güler    
       
SAYI 3 ---------------------------------------------
i Yayın Kurulu - Bilimsel Danışma Kurulu
  [Editorial Board - Scientific Advisory Board]    
       
77

Editör’den

  [Editorial]
   
78-84

Effects of Water Soluble Garlic Extract on Human Leukemia HL60 Cell Lines

  [Suda Çözünür Sarımsak Ekstresinin İnsan Lösemi HL60 Hücre Serisi Üzerine Etkileri]
  Yasemin Gülgün İşgör, Mesude İşcan, Hasan Serdar Öztürk, İlker Durak
       
85-88

Tourniquet Application Time During Phlebotomy and The Influence on Clinical Chemistry Testing; Is It Negligible?

  [Turnike Uygulama Süresi ve Klinik Kimya Testlerine Etkisi: İhmal Edilebilir Mi?]
  Muhittin A. Serdar, Levent Kenar, Adnan Haşimi, Levent Koçu, Yaşar H. Türkmen, İsmail Kurt, Şerif Akman, M. Kemal Erbil
       
89-96

The possible role of Matrix Metalloproteinase-9 in children with acute leukemia

  [Akut Lösemili Çocuklarda Matriks Metalloproteinaz-9’un Olası Rolü]
  Tarek M. Mohamed, Enas A. El-Zamarany, Amr M Zoair, Rasha A. El-Sharkawy
       
97-103

Platelet and Plasma Serotonin Levels and Platelet Monoamine Oxidase Activity in Patients with Major Depression: Effects of Sertraline Treatment

  [Major Depresyon Hastalarında Trombosit, Plazma Serotonin Düzeyleri ve Trombosit Monoamin Oksidaz Aktivitesi : Sertralin Tedavisinin Etkileri]
  Betül Bakkaloğlu, Samiye Yabanoğlu, Banu Rezzan Özyüksel, Gülberk Uçar, Aygün Ertuğrul, Başaran Demir, Berna Uluğ
       
104-110

Day and Night Effect of Single Dose of Ionising Radiation and Melatonin Treatment of Lung Tissue of Rats

  [Sıçan Akciger Dokusunda Tek Doz İyonize Radyasyonun ve Melatonin Tedavisinin Gündüz ve Gece Etkileri]
  Yildiz Guney, Canan Uluoglu, Ayse Hicsonmez, Ummuhani Ozel Turkcu, Gul Ozbey, Ayse Bilgihan, Meltem Nalca Andrieu, H. Zafer Guney, Hakan Zengil
       
111-116

Hepatik İskemik Önkoşullamanın İnce Bağırsak İskemi-Reperfüzyon Hasarı Üzerine Etkisi

  [The Effect of Hepatic Ischemic Preconditioning on Intestinal Ischemia/ reperfusion Injury]
  İ. Cenk Soğukpınar, Duygu Şahin, Alp Demirağ, Aylin Sepici-Dinçel, Mustafa Kısakürek, M. Ali Akkuş, Nilgün Altan    
       
117-121

Resveratrol ve Kardiyovasküler Sistem

  [Resveratrol and Cardiovascular System]
  Oya Sayın, Nur Arslan, Gül Güner
       
122-125

Resveratrole Klinisyen Bakışı

  [Resveratrol: A Clinician Point of View]
  Sadi Gulec
       
126-127

Acute Phase Protein: Pregnancy Periodontitis

  [Akut Faz Proteini: Gebelikte Periodontitis]
  Balwant Rai
       
SAYI 4 ---------------------------------------------
i Yayın Kurulu - Bilimsel Danışma Kurulu
  [Editorial Board - Scientific Advisory Board]    
       
129-130

Editör’den

  [Editorial]
       
131-137

Regression of Thioacetamide, Alcohol and Schistosomiasis Induced Liver Fibrosis in Mice by Silymarin

  [Farelerde Tiyoasetamid, Alkol ve Schistosoma Mansoni Enfeksiyonu ile Oluşturulan Karaciğer Fibrozunun Silimarin ile Gerilemesi]
  Mohamed Hessien, Ismaiel El Sharkawi, Ahmed El Barbary, Doha M. Beltagy
       
138-141

A Study on Lipid Profile Levels of Diabetics and Non- Diabetics Among Naini Region of Allahabad, India

  [Hindistan’ın Allahabad Naini Bölgesinde Diyabetli ve Diyabetsizlerde Lipid Düzeyi Çalışması]
  Sapna Smith, Alok M Lall
       
142-147

‘Evaluating B-type Natriuretic Peptide Levels in Patients with Non-ST Segment Elevation Myocardial Infarction’

  [ST Elevasyonu Olmayan Miyokard Enfarktüslü Hastaların B-Tipi Natriüretik Peptid Düzeylerinin Değerlendirilmesi]
  Fatma Ucar, Yuksel Koca, Gonul Erden, Turan Turhan, Mustafa Metin Yıldırımkaya, Serpil Erdogan, Zeynep Ginis
       
148-153

Glutaraldehyde Cross-Linked Agarose Carriers: Design, Characterization and Insulin Release Behaviour

  [Glutaraldehit ile Çapraz Bağlanmış Agaroz Taşıyıcılar: Sentezi, Karakterizasyonu ve İnsulin Salım Davranışı]
  Emine Yalçın, Kültiğin Çavuşoğlu
       
154-162

The Effects of an 8-week Walking Program on Serum Lipids, Circulation Matrix Metalloproteinase-9 and Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-1 in Post-menopausal Women

  [Sekiz Haftalık Yürüme Programlarının Menopoz Sonrası Kadınlarda Serum Lipidleri, Matriks-metalloproteinaz-9 ve Metalloproteinaz Doku Inhibitörü-1 Üzerine Etkileri]
  Gürbüz Büyükyazı, Cevval Ulman, Fatma Taneli, Derya Aksoy, Hakan Tıkız, Zeki Arı
       
163-168

An ITS DNA Sequence-Based Phylogenic Study of Some Heracleum L. (Umbelliferae) Species From Turkey’s Partial Flora

  [Türkiye Florasındaki Bazı Heracleum L. (Umbelliferae) Türlerinin ITS DNA Dizilerini Temel Alan Filogenik Bir Çalışma]
  Meltem Maras
       
169-174

Effects of Taurine and Age on Liver Antioxidant Status and Protein Oxidation

  [Taurin ve Yaşın Karaciğer Antioksidan Durumu ve Protein Oksidasyonuna Etkisi]
  Nedret Kilic, Zuhal Yildirim
       
175-181

Çocukluk Çağında Serum Transaminazlarını Yükselten Nedenler

  [The Reasons of Elevated Serum Transaminases in Childhood]
  Coşkun Çeltik, Hakan Erbaş, Ömer Serhat Kurşun, Musa Bostancıoğlu, Mustafa İnan, Naci Öner, Betül Ayşe Acunaş
       
182-189

Effect of Protein Re-Feeding with or without L- Carnitine on Mitochondrial Electron Transport Chain in Hypoenergetic and Hypoprotein Feeding Rats

  [Hipoenerjetik Hipoprotein Diyetin Takibinde Uygulanan L-Karnitin İçeren veya İçermeyen Protein ile Beslenmenin Sıçan Mitokondriyel Elektron Taşıma Zinciri Üzerindeki Etkisi]
  Tarek M. Mohamed, Manal M. El-Batch, Hoda A. El-Bahrawy, Weam A El-Sayed
       
190-196

Polygalacturonases Produced Under Solid State and Submerged Fermentation Conditions by Two Strains of Aspergillus foetidus

  [Aspergillus foetidus‘a Ait İki Suş Tarafından Katı Kültür ve Batık Kültür Fermantasyon Koşullarında Üretilen Poligalakturonazlar]
  Evrim Taşkın, Eva Stratilová
       
197-201

Effects of Three Actinic Keratosis Mutations on Apoptosis

  [Üç Aktinik Keratoz Mutasyonunun Apoptoz Üzerine Etkisi]
  Ayse Ercan, I. Hamdi Ogus
       
202-208

Isolation and Characterization of Native Bacillus thuringiensis Strains from Soil and Testing the Bioactivity of Isolates Against Ephestia Kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) Larvae

  [Topraktan Doğal Bacillus thuringiensis Suşlarının İzolasyonu, Karakterizasyonu ve Ephestia Kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) Larvalarına Karşı Biyolojik Aktivitesi]
  Fatma Öztürk, Leyla Açık, Abdurrahman Ayvaz, Bülent Bozdoğan, Zekiye Suludere
       
209-214

“Bacterial Biodegradation of Aldicarb and Determination of Bacterium Which Has The Most Biodegradative Effect”

  [Aldikarbın Bakteriyel Parçalanması ve Parçalayıcı Etkisi En Fazla Olan Bakterinin Saptanması]
  Turan Karayilanoglu, Levent Kenar, Muhittin Serdar, Songul Kose, Ahmet Aydın
       
215-222

Linkage Analysis in a Large Primary Osteoporosis Family

  [Geniş Primer Osteoporoz Ailesinde Bağlantı Analizi]
  Burcu Balcı, Bülent O. Yıldız, Rivka Ofir, Pervin Dinçer, Miyase Bayraktar
       
223-225

Yüksek Serum Ferritin Düzeylerinin Etiyolojik Spektrumu

  (Aetiological Spectrum of Elevated Serum Ferritin Levels)
  Taner Özgürtaş, İbrahim Aydın, A. Avni Atay, İzzet Yavuz, Oral Nevruz, M. Kemal Erbil
       
226-227

XX. Ulusal Biyokimya Kongresi

  [XX. National Biochemistry Congress]
  Ebru Bodur
       
228-229

Hakem - Yazar Dizini

  [Reviewer - Author Index]
       
 
 
   

 

webmaster@TurkJBiochem.com