İÇİNDEKİLER
CİLT 37 - 2012
     
ÖZEL SAYI 1 -------------------------------------    
 

24. ULUSAL BİYOKİMYA KONGRESİ
25 - 28 Eylül 2012, Konya

9.16M PDF
       
SAYI 1 ---------------------------------------------    
i
   
       
Editör’den [Editorial]    
1-4

Bilimsel yayın kalitesi: Editör, yazar, hakem ve okurların katkıları

 
 
       
Araştırma Makaleleri [Research Articles]    
5-13

Evaluation of possible in vitro neurobiological effects of two varieties of Cupressus sempervirens (Mediterranean cypress) through their antioxidant and enzyme inhibition actions

 
 
 
   
14-20

Highly biocompatible enzyme aggregates crosslinked by L-lysine

 
 
 
   
21-28

Production and partial purification of α-amylase from Pseudomonas sp. 2 under solid-state fermentation

 
 
 
   
29-34

Antioxidant-oxidant status in patients with hydatid cyst

 
 
 
   
35-41

Cellulase and xylanase production by co-culture of Aspergillus niger and Fusarium oxysporum utilizing forest waste

 
 
 
   
42-47

The effect of chronic carbon monoxide exposure on hs-CRP, CIM thickness and PEF in furnacemen

 
 
 
   
48-53

Replacement of the Glu380 with Gln380 in subunit I of cytochrome cbb3 oxidase from Rhodobacter capsulatus results in inactive enzyme

 
 
 
   
54-61

Classification of apoptosis proteins by discriminant analysis

 
 
       
62-67

Properties of an extracellular lipase from a traditional yoghurt yeast

 
 
 
   
68-72

Gestasyonel Diyabet tanısında glukoz ölçüm belirsizliğinin etkisi var mı?

 
 
       
73-80

Romatoid artrit ve ankilozan spondilit hastalarında serum ve eritrosit membranı sialik asit düzeyleri ve metodolojik bir değerlendirme

 
 
       
81-86

Cisplatin delivery from nickel supported Al2O3 powders: characterization with swelling and mutagenity tests

 
 
       
Kısa Duyuru [Short Communication]    
87-93

KOAH hastalarında mannoz bağlayan lektin (MBL) gen polimorfizmi ve serum MBL derişimi arasındaki ilişki

 
 
       
Teknik Rapor [Technical Report]    
94-98

Observing better transfection efficiency in primary cultured VSMCs: Comparison and development of two different protocols

 
 
       
Derleme [Review]    
99-105

Asimetrik dimetilarjininin metabolizması ve klinik önemi

 
 
       
Toplantı Raporu [Meeting Report]    
106-109

XXIII. Ulusal Biyokimya Kongresi

 
 
 
   
       
SAYI 2 ---------------------------------------------    
Yayın Kurulu - Bilimsel Danışma Kurulu 214K PDF
  [Editorial Board - Scientific Advisory Board]    
       
Editörden [Editorial]  
218-221 Editör'den 351K PDF
  [Editorial]    
  Turkish Journal of Biochemistry – Türk Biyokimya Dergisi Yayın Kurulu    
       
Araştırma Makaleleri [Research Articles]    
110-119 Implication of molecular conservation on computational designing of haloarchaean urease with novel functional diversity 1.19M PDF
[Geliştirilmiş fonksiyonel çesitlilik açısından haloarkea üreaz’ının
hesaplamalıtasarımında moleküler korumanın etkisi*]
   
Paulchamy Chellapandi, Jayachandrabal Balachandramohan    
       
120-128 Preparation and characterization of ketoprofen loaded albumin microspheres

1.36M

PDF
[Ketoprofen yüklü albumin mikrokürelerin hazırlanması ve karakterizasyonu]
Aydan Gülsu, Hakan Ayhan, Fatma Ayhan
       
129-138 The role of p14ARF methylation in neuroblastoma minimal residual disease 656K PDF
[Nöroblastom’da p14ARF metilasyonunun minimal rezidüel hastalıktaki rolü]
Zübeyde Erbayraktar, Zeynep Zadeoğluları, Safiye Aktaş, Hülya Ellidokuz, Güldal Kırkalı, Nur Olgun
       
139-145 Effect of pre-exercise single dose arginine ingestion on plasma amino acid profile during exhaustive exercise in elite male wrestlers 1.02M PDF
[Elit erkek güreşçilerde egzersiz öncesi tek doz arjinin alımının tüketici egzersiz sırasında plazma amino asit profiline etkisi]
Hasan Ulas Yavuz
       
146-149 Kış aylarında gebelerde anne-bebek D vitamini korelasyonu 350K PDF
  [Vitamin D correlation between mother and baby during pregnancy in the winter]    
  Ömür Yıldız, Ayfer Aydoğdu Çolak, Işıl Çoker, Hakan Türkön    
       
150-155 Relationship of PON2 gene Ser311Cys polymorphism and serum paraoxonase activity with coronary artery disease in Turkish population 391K PDF
  [Türk popülasyonunda koroner arter hastalığı ile serum paraoksonaz aktivitesi ve PON2 Ser311Cys polimorfizminin ilişkisi]    
  Tülin Bayrak, Ahmet Bayrak, Bilge Volkan-Salancı, Ali Deniz, S. Lale Tokgözoğlu, Bünyamin Yavuz, Mehmet Alikaşifoğlu, Ediz Demirpençe    
       
156-161 Preterm doğumu öngörmede maternal serum ve servikovaginal sıvıda interlökin-17, migrasyon inhibitör faktör ve monosit kemotaktik protein-1 düzeyi ölçümlerinin değeri 339K PDF
[Prediction of spontaneous preterm delivery in women with preterm labor: Analysis of interleukin-17, migration inhibitory factor, monocyte chemotactic protein-1 in maternal serum and cervicovaginal fluid]    
Abdullah Karaer, Onder Celik, Cagdas Dogan, İbrahim Halil Ozerol, Omer Yavuz Simsek, Ebru Celik, Elif Ozerol, Ercan Yilmaz, Ilgın Turkcuoglu    
       
162-166 Karbarile maruz kalan tatlı su istakozlarında (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) antioksidan enzim düzeyleri 425K PDF
  [Determination of antioxidant enzyme levels of narrow clawed crayfish (Astacus leptodactylus Eschsholtz 1823) exposed to carbaryl]    
  A. Çağlan Karasu Benli, Duygu Şahin, Burcu Koçak Memmi, Aylin Sepici Dinçel    
       
167-174 Isolation of biliary lipid carrying vesicles, analysis of their biochemical properties and hepatic ABCG5 mRNA expression in diosgenin-fed rats 904K PDF
[Diosgenin ile beslenmiş sıçanlarda safra kökenli lipid taşıyan veziküllerin izolasyonu, biyokimyasal analizleri ve hepatik ABCG5 mRNA ekspresoesses
Adnan Adil Hismiogullari, Mithat Bozdayı, Ozlem Erkan,
Tevhide Sel, Khalid Rahman
       
175-180 Studies on Interaction of Safranine T with Herring Sperm
DNA in ?-Cyclodextrin
543K PDF
[?-Siklodekstrin’de Safranin T ve Ringa Balığı Sperm DNA’sının Etkileşimi*]
Xingming Wang, Dongling Xu
       
181-187 Which has greater effects on leukomogenesis in Philadelphia chromosome positive leukemias: fusion or cell type? 478K PDF
[Philadelphia kromozomu pozitif olan lösemilerde lökomogenez üzerinde hangisi daha etkilidir: Füzyon veya hücre tipi?]
Nüket Yürür-Kutlay, Ajlan Tükün
       
188-195 A novel method for purifying a DNase from lysosomal fraction from human small intestine 628K PDF
[Özgün metodla insan ince bağırsağı lizozomal fraksiyonundan DNaz
izolasyonu*]
   
Mukaram Shikara, Khalid Hassan Mahmood Al-Jaff    
       
196-203 Fatty acid composition of lipid classes in two mussel populations (Anodonta piscinalis and Corbicula fluminalis) living in Tigris River 408K PDF
  [Dicle Nehri’nde yaşayan iki midye popülasyonun (Anodonta piscinalis ve Corbicula fluminalis) lipid sınıflarının yağ asitleri kompozisyonu]    
  İhsan Ekin, Mehmet Başhan, Rıdvan Şeşen    
       
204-211 Peptide transporter Pept1 in Cyprinus carpio L.'s intestine: cDNA cloning and sequence analysis 2.43M PDF
  [Cyprinus carpio L. bağırsağındaki peptit transporter Pept1: cDNA klonlama ve sekans analizi*]    
  Guoxing Nie, Xiao Yan, Junli Wang, Hong Ming,Bei Wang, Junlin Zheng, Xuejun Li, Xianghui Kong    
       
Opinion [Görüş]    
212-214 Bilimsel yayınlarda hakemlik süreci üzerine 338K PDF
  [On the peer review process in scientific publication]    
  Doğan Yücel    
       
Editöre Mektup [Letter to the Editor]    
215-216 Günümüzdeki hakemlik sistemi 291K PDF
  [Current publishing system]    
  N. Nuray Ulusu    
       
Erratum [Düzeltme]    
217 Replacement of the Glu380 with Gln380 in subunit I. of cytochrome cbb3 oxidase from Rhodobacter capsulatus results in inactive enzyme 198K PDF
  [Rhodobacter capsulatus ta bulunan sitokrom cbb3 oksidazın I. alt ünitesindeki Glu380’in Gln380 ile yer değiştirilmesi inaktif enzim ile sonuçlanmaktadır]    
  Mehmet Öztürk, Şükrüye Er, Gülgez Gökçe Yıldız    
       
       
SAYI 3 ---------------------------------------------    
Yayın Kurulu - Bilimsel Danışma Kurulu 215K PDF
[Editorial Board - Scientific Advisory Board]
       
Araştırma Makaleleri [Research Articles]    
222-230 Purification and characterisation of a cellulase obtained from cocoa (Theobroma cacao) pod-degrading Bacillus coagulans Co4 920K PDF
  [Bacillus coagulans Co4’dan selülaz enziminin saflaştırılması ve karakterizasyonu*]    
  Ekundayo Opeyemi Adeleke, Bridget Okiemute Omafuvbe, Isaac Olusanjo Adewale, Mufutau Kolawole Bakare    
       
231-238 Sıçanlarda lipopolisakkarit ile indüklenen akciğer hasarında asetilsalisilat aşırı dozlarının etkileri: VEGF'nin rolü 1.08M PDF
[Effects of acetylsalicylate overdose on lipopolysaccharide-induced lung injury in rats: the role of the VEGF]
Fahrettin Akyüz, Özlem Aydın, Tayfun Aydın, Neslihan Tekin, Halide Edip Temel, Dilek Burukoğlu, Erinç Aral
       
239-244 Effect of Funalia trogii in heart tissue of rats exposed to deltamethrin 945K PDF
[Deltametrine maruz kalan sıçanların kalp dokusunda Funalia trogii'nin etkisi]
Serap Yalın , Ülkü Çömelekoğlu, Birgül Mazmancı, Ebru Ballı, Pelin Eroğlu, Fatma Sögüt, Mehmet Berköz, Mehmet Ali Mazmancı, Erdinç Yalın, Ali Ünyayar
       
245-250 Türk toplumunda TNF-ß NcoI (A252G) gen polimorfizmi ile tip I diabetes mellitus arasındaki ilişki 550K PDF
[Association between TNF-ß NcoI (A252G) gene polymorphism and type I diabetes mellitus in Turkish population]
Ebru Alp, Atiye Seda Yar, Hassan Mohebbatikaljahi, Hüseyin Demirci, İlhan Yetkin, Emine Sevda Menevşe
       
251-263 A phosphotransacetylase from uropathogenic Staphylococcus saprophyticus: Characterization, kinetic analysis and its allosteric inhibition by a-ketoglutarate 1.40M PDF
[Staphylococcus saprophyticus Fosfotransasetilaz: Karakterizasyonu, kinetik analizi ve a-ketoglutarat ile allosterik inhibisyonu]
Hamdi Yıldız, İlknur Yurtsever Aksoy, Ali Türkan
       
264-271 Meme Kanseri Hücre Dizilerinde HIF-1 alfa Ekspresyonunun PI3K/Akt Yolağı İnhibitörleri ile Kontrolü 741K PDF
[Regulation of HIF-1 alpha Expression By PI3K/Akt Pathway Inhibitors in Breast Cancer Cell Lines]
A.Lale Dogan, Eren Çimen, Sevil Oskay, Samet Oksuz, Dicle Guc
       
272-279 Biosorptive removal of lead and cadmium ions from aqueous solution: The use of carrot residues as low cost non-conventional adsorbent 755K PDF
[Sıvı çözeltilerden kurşun ve kadmiyumun biyoemilim ile uzaklaştırılması: Düşük maliyetli, modern adsorban olan havuç artıklarının kullanımı*]
Sadia Ata, Feroza Hamid Wattoo, Lala Rukh Sidra, Muhammad Hamid Sarwar Wattoo, Syed Ahmed Tirmizi, Imran Din, Ijaz Ul Mohsin
       
280-286 Cultivation and comparison of BHK-21 anchorage semidependent cell line in different production systems 767K PDF
[Yarı yüzey bağımlı BHK-21 hücrelerinin farklı üretim sistemlerindeki veriminin karşılaştırılması]
Duygu Ayyildiz-Tamis, Ayse Nalbantsoy, Murat Elibol, S. Ismet Deliloglu-Gurhan
       
287-293 Isolation and screening of cellulolytic bacteria from soil and optimization of cellulase production and activity 519K PDF
[Selülaz aktivitesine sahip bakterilerin topraktan izolasyonu, değerlendirilmesi ve selülaz üretim ve aktivitesinin optimizasyonu*]
Muhammad Irfan, Asma Safdar, Quratulain Syed, Muhammad Nadeem
       
294-302 Effect of Oral TGF-A Formulations on ASA Induced Duadenal Ulcer and The Role of Lipid Peroxidation in The Healing Process 2.76M PDF
[Oral TGF-A Formülasyonunun ASA ile Oluşturulmuş Duodenal Ülser Üzerine Etkisi ve İyileşme Sürecinde Lipid Peroksidasyonun Rolü]
Çiğdem Özer, Bilge Gönül, Nevin Çelebi, Gülay Yetkin, Çiğdem Elmas, Deniz Erdoğan
       
303-314 Effects of two different exercise trainings on plasma homocysteine levels and other cardiovascular disease risks 726K PDF
[Farklı iki egzersiz eğitiminin plazma homosistein düzeyi ve diğer kardiyovasküler hastalık riskleri üzerine etkileri]
Sevgi Sevi Subaşı, Nihal Gelecek, Gazanfer Aksakoğlu, Murat Örmen
       
315-321 Effects of potassium aluminum sulfate on TNF-α, MMP-1 and MMP-8 levels at gingival crevicular fluid in periodontally healthy subjects: a pilot study 560K PDF
[Periodontal sağlıklı bireylerde potasyum alüminyum sülfatın dişeti oluğu sıvısı TNF-α, MMP -1 ve MMP-8 düzeylerine etkisi: pilot çalışma]
Tolga Bıçakcı, Özgün Özçaka, Rahime Tuzunsoy-Aktas, Ayşe Nalbantsoy, Aliye Akcalı, Nurgün Bıçakcı, Timur Köse
       
322-328 The effect of low dose aspirin intake on gastro-duodenal mucosa, and protective effects of GSH-vitamin C-E 1.32M PDF
[Gastro-duodenal mukoza üzerine düşük doz aspirin alımının etkisi ve GSHvitamin C-E'nin koruyucu etkileri ]
Seher Aydoğan, Ramazan Amanvermez
       
329-335 Chemical composition and biological activities of the essential oil of Laggera aurita Linn (DC.) grown in Pakistan 483K PDF
[Pakistan’da Yetişen Laggera aurita Linn (DC.) esansiyal yağlarının kimyasal kompozisyonu ve biyolojik aktivitesi* ]
Durre Shahwar, Naeem Ahmad, Muhammad Akmal Khan, Saif Ullah, Nadeem Ahmad
       
Olgu Sunumu [Case Report]
336-339 İdiopatik trombositopenik purpura ön tanılı bir olguda EDTA'ya bağlı psödotrombositopeni 445K PDF
[EDTA-dependent pseudothrombocytopenia in a patient with the prediagnosis of idiopathic thrombocytopenic purpura ]
Fatih Özçelik, Muzaffer Öztosun, Murat Gülsün, Erol Arslan, Muhittin A. Serdar
       
SAYI 4 ---------------------------------------------    
Yayın Kurulu - Bilimsel Danışma Kurulu 199K PDF
  [Editorial Board - Scientific Advisory Board]    
       
Araştırma Makaleleri [Research Articles]    
340-347 Kinetic mechanism and some properties of glucose-6-phosphate dehydrogenase from sheep brain cortex 589K PDF
[Koyun beyin korteks glukoz-6-fosfat dehidrogenazının kinetik mekanizması ve bazı özellikleri]
N. Nuray Ulusu, Cihangir Şengezer
       
348-355 Cloning and characterization of the hemocyanin gene of prawn Macrobrachium nipponense 731K PDF
[Karides Macrobrachium nipponense hemosiyanin gen klonlanması ve karakterizasyonu]
Wenfeng Wang, Xichao Xia,Fang Liu, Xiangli Chen, Hong Yang, Qianji Ning
       
356-361 Batı Karadeniz Bölgesinde yaşayan Türk erişkinlerinde demir, ferritin, B12 vitamini ve folat gibi anemi parametrelerinin referans aralıkları uygun mudur? 334K PDF
[Have the reference ranges of anemia parameters like iron, ferritin, vitamin B12 and folate been correctly settled in Turkish adults living in western Black Sea Region?]
Hilmi Demirin,Ramazan Memişoğullari,Taner Uçgun,Hayriye Ak Yildirim,Ahmet Celer,Şule Bulur,Mehmet E. Yanik,Cemalettin Güneş
       
362-367 Yaygın Kullanılan Üç Koagülasyon Testinin Kayseri İli İçin Pediatrik Referans Aralıklarının Belirlenmesi 305K PDF
  [Determination of Pediatric Reference Intervals for Three Coagulation Tests in Widespread Use for City of Kayseri Population]    
  Selma Buldu, Canan Halıcı, Figen Narin, Ferhan Elmalı    
       
368-374 Molecular characterization and in silico analysis of an alkaline α-galactosidase gene (Vv-α-gal/SIP) in grapevines (Vitis vinifera. L) 524K PDF
  [Üzüm asmasından (Vitis vinifera.L) elde edilen alkalen α-galaktozidaz geninin (Vv-α-gal/SIP) moleküler karaterizasyonu ve in silico analizi]    
  Samia Daldoul, Mohsen Hanana, Ahmed Mliki    
       
375-385 Effects of hemolysis on the assays of serum CK, CK-MB activities and CK-MB (mass), troponin and myoglobin measurements 1.66M PDF
  [Serum CK ve CK-MB aktiviteleri ile CK-MB kütle, troponin ve miyoglobin ölçümleri üzerine hemolizin etkisi]    
  Oğuzhan Özcan, Alparslan Karakaş, Doğan Yücel    
       
386-391 Synthesis, spectroscopic characterization and antibacterial activities of three Schiff bases derived from dehydroacetic acid with various substituted anilines 430K PDF
  [Çeşitli substitute anilinler ile birlikte dehidroasetik asitten türetilen üç Schiff bazın sentezi, spektroskopik karakterizasyonu ve antibakteriyal aktiviteleri]    
  Hafeez Ullah, Feroza Hamid Wattoo, Muhammad Hamid Sarwar Wattoo, Muhammad Gulfraz, Syed Ahmad Tirmizi, Sadia Ata, Abdul Wadood    
       
392-404 Effects of nitrite on hepatic ischemia-reperfusion injury 858K PDF
  [Nitritin karaciğer iskemi-reperfüzyon hasarı üzerine etkileri]    
  Samiye Yabanoğlu Çiftçi, Açelya Yalovaç, Rumeysa Hekimoğlu, Bülent Gümüşel, Petek Korkusuz, Gülberk Uçar    
       
407-416 Primer vasküler düz kas hücrelerinde anjiyotensin II uyarımıyla p38 MAPK fosforilasyonunda AT1 reseptörü, Ras ve NAD(P)H oksidazın rolü 863K PDF
  [The role of AT1 receptor, Ras and NAD(P)H oxidase on p38 MAPK phosphorylation by angiotensin II stimulation in primary cultured vascular smooth muscle cells]    
  Serkan Çağlar, Arzu Çetin, Fatih Uzuner,Alper Tokay, Mustafa Kırça, Akın Yeşilkaya    
       
417-423 Effects of oxidized vanaspati ghee on the serum lipids profile and radical scavenging activity of the in vitro lipids of liver, brain and muscles 1.36M PDF
  [Okside vanaspati ghee yağının serum lipid profili ve karaciğer, beyin ve kas lipidlerinin radikal temizleyici aktivitesi üzerine in vitro etkisi]    
  Alam Zeb, Arif Mehmood    
       
424-430 The effects of factor V leiden, prothrombin G20210A, MTHFR C677T, MTHFR A1298C, factor XIIIA Val34Leu, factor XIIIB His95Arg and apolipoprotein E genotypes on coronary artery disease 279K PDF
  [Faktör V leiden, protrombin G20210A, MTHFR C677T, MTHFR A1298C, faktör XIIIA Val34Leu, faktör XIIIB His95Arg ve apolipoprotein E genotiplerinin koroner arter hastalığına etkileri]    
  Ebru Dündar Yenilmez, Abdullah Tuli, Abdi Bozkurt, Esmeray Acartürk    
       
431-436 Inhibition of human glutathione transferase P1-1 by novel benzazole derivatives 602K PDF
  [İnsan glutatyon transferaz P1-1'in benzozol türevleri tarafından inhibisyonu]    
 

Yaman Musdal, Tugba Ertan- Bolelli, Kayhan Bolelli, Serap Yılmaz, Deniz Ceyhan, Usama Hegazy, Bengt Mannervik, Yasemin Aksoy

   
       
437-444 The effect of zinc on ethanol-induced oxidative stress in rat liver 1.30M PDF
  [Rat karaciğerinde etanolle indüklenen oksidatif strese çinkonun etkileri]    
  Oznur Mertoglu Caglar, Ayse Bilgihan, Ummuhani Ozel Turkcu, Gursel Biberoglu, Gulnur Take    
       
445-451 Inhibition of xanthine oxidase by Caulerpenyne from Caulerpa prolifera 354K PDF
  [Ksantin oksidazın Caulerpa prolifera’dan elde edilen caulerpenyne tarafından inhibisyonu]    
  Sevilay Cengiz, Levent Cavas, Kadir Yurdakoc, Sevil Aksu    
       
452-456 Sıçan karaciğerinde leptinin antioksidan sistemlere etkisi 330K PDF
  [Effects of leptin in rat liver antioxidant systems]
  Güliz Zeybekoğlu, Nedret Kılıç, Zuhal Yıldırım, Çiğdem Özer, Aydan Babül    
       
457-462 Age-related changes in haptoglobin phenotypes, some non-enzymatic antioxidants and electrophoretic profiles of serum proteins in rats 1.01M PDF
  [Ratlarda serum haptoglobin fenotipi, bazı nonenzimatik antioksidan ve elektroforetik profilin yaşlanmaya bağlı değişimi]    
  Gülay Ciftci, Gül Fatma Yarım, Sena Cenesiz, Arzu Fındık    
       
463-470 Production, Partial Purification and Characterization of α-Amylase from High Molecular Weight Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (HMW-PAHs) Degrading Bacillus subtilis BMT4i (MTCC 9447) 441K PDF
  [α-Amilazın, Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polisiklik Aromatik Hidrokarbonları (HMW-PAHs) degrade eden Bacillus subtilis BMT4i (MTCC 9447)’dan Üretimi, Kısmi Saflaştırılması ve Karakterizasyonu]    
  Madhuri Kaushish Lily, Ashutosh Bahuguna, Kamlesh Kumar Bhatt, Koushalya Dangwal    
       
471-477 Farklı cihazlarda ölçülen serum kreatinin değerlerinin formüle dayalı glomerüler filtrasyon hesapları üzerine etkisi 353K PDF
[The effect of serum creatinine measured with different assays on formula based estimated glomerular filtration rate]
Sevilay Sezer, H. Tuğrul Çelik, Şeyda Şahingöz, Oya Torun Güngör, M. Metin Yıldırımkaya, Serpil Turhan
       
Görüş [Opinion]
405-406 4th generation HIV testing false positivity by Siemens ADVIA Centaur® XP: a retrospective study 187K PDF
  [Siemens ADVIA Centaur® XP ile dördüncü kuşak HIV testi yalancı pozitiflik: bir retrospektif çalışma]    
  Burak Bahar    
       
478-480

Hakem/Yazar Dizini

180K PDF
  [Reviewer/Author Index]    
       
 
 
   

 

webmaster@TurkJBiochem.com